¿Tienes curiosidad por saber cómo suena tu nombre en chino? Aquí te ofrecemos un listado con prácticamente todos los nombres españoles habidos y por haber junto con su traducción a chino simplificado y su pronunciación en pinyin.

Teclea tu nombre aquí para localizarlo ↴

NOMBRETRADUCCIÓNPRONUNCIACIÓN
Abdón阿夫东[ā fū dōng]
Abel阿维尔[ā wéir]
Abelardo阿维拉多[ā wéi lā duō]
Abella阿维利亚[ā wéi lì yà]
Abian阿维安[ā wéi ān]
Abraham阿夫拉姆[ā fū lā mǔ]
Abraham阿福拉安[ā fú lā ān]
Abril阿夫里尔[ā fū lǐr]
Absalón阿夫萨隆[ā fū sà lóng]
Acedo阿塞多[ā sài duō]
Acero阿塞罗[ā sài luó]
Acevedo阿塞维多[ā sài wéi duō]
Acher阿切尔[ā qiēr]
Acosta阿科斯达[ā kē sī dá]
Adaberto阿达尔维托[ā dár wéi tuō]
Adame阿达梅[ā dá méi]
Adams亚当斯[yà dāng sī]
Adán阿丹[ā dān]
Adela阿德拉[ā dé lā]
Adelaida阿德莱达[ā dé lái dá]
Adelardo阿德拉多[ā dé lā duō]
Adelina阿德利娜[ā dé lì nà]
Adolf阿道夫[ā dào fū]
Adolfo阿道夫[ā dào fū]
Adolfo阿道弗[ā dào fú]
Adrián阿德里安[ā dé lǐ ān]
Adriana阿德里亚娜[ā dé lǐ yà nà]
Adriano阿德里亚诺[ā dé lǐ yà nuò]
África阿非利加[ā fēi lì jiā]
Agapito阿加皮托[ā jiā pí tuō]
Ágata阿加塔[ā jiā tǎ]
Agatón阿加顿[ā jiā dùn]
Agripina阿格利皮娜[ā gé lì pí nà]
Agripina阿格里皮娜[ā gé lǐ pí nà]
Agueda阿格达[ā gé dá]
Agüero阿圭罗[ā guī luó]
Aguilar阿吉拉尔[ā jí lār]
Aguilera阿吉莱拉[ā jí lái lā]
Aguirre阿吉雷[ā jí léi]
Agullo阿古略[ā gǔ lüè]
Agustín阿古斯丁[ā gǔ sī dīng]
Agustina阿古斯蒂娜[ā gǔ sī dì nà]
Aida艾达[ài dá]
Ainoa艾诺娅[ài nuò yà]
Airam艾兰[ài lán]
Aitana艾塔纳[ài tǎ nà]
Aitor艾托尔[ài tuōr]
Álamo阿拉莫[ā lā mò]
Álamos阿拉莫斯[ā lā mò sī]
Alano阿拉诺[ā lā nuò]
Alarcón阿拉尔孔[ā lār kǒng]
Alarico阿拉理科[ā lā lǐ kē]
Alba阿尔瓦[ār wǎ]
Albert艾伯特[ài bó tè]
Alberta阿尔维塔[ār wéi tǎ]
Alberti阿尔维蒂[ār wéi dì]
Alberto阿尔维托[ār wéi tuō]
Alberto阿尔韦托[ār wéi tuō]
Alcalá阿尔卡拉[ār kǎ lā]
Alceo阿尔塞奥[ār sài ào]
Alcides阿尔西德斯[ār xī dé sī]
Aldana阿尔达纳[ār dá nà]
Aldemar阿尔德马尔[ār dé mǎr]
Aldo阿尔多[ār duō]
Alegría阿莱格里亚[ā lái gé lǐ yà]
Alejandra亚丽杭德拉[yà lì háng dé lā]
Alejandro亚历杭德罗[yà lì háng dé luó]
Alejo阿莱霍[ā lái huò]
Alemán阿莱曼[ā lái màn]
Álex亚利克斯[yà lì kè sī]
Alexis阿里克西斯[ā lǐ kè xī sī]
Alfonso阿方索[ā fāng suǒ]
Alfredo阿尔弗雷多[ār fú léi duō]
Alfredo阿尔弗雷德[ār fú léi dé]
Alicia阿丽西亚[ā lì xī yà]
Alicia阿莉西亚[ā lì xī yà]
Alida阿里达[ā lǐ dá]
Alipio阿利皮奥[ā lì pí ào]
Alirio阿利里奥[ā lì lǐ ào]
Allen阿伦[ā lún]
Allende阿连德[ā lián dé]
Alma阿尔马[ār mǎ]
Almada阿尔马达[ār mǎ dá]
Almeyda阿尔梅达[ār méi dá]
Almudena阿拉木德娜[ā lā mù dé nà]
Alonso阿隆索[ā lóng suǒ]
Altamirano阿尔塔米拉诺[ār tǎ mǐ lā nuò]
Aluino阿卢伊诺[ā lú yī nuò]
Alvarado阿尔瓦拉多[ār wǎ lā duō]
Álvarez阿尔瓦雷斯[ār wǎ léi sī]
Álvaro阿尔瓦罗[ār wǎ luó]
Alves阿尔维斯[ār wéi sī]
Amadeo阿马德奥[ā mǎ dé ào]
Amado阿马多[ā mǎ duō]
Amador阿马多尔[ā mǎ duōr]
Amalia阿马丽亚[ā mǎ lì yà]
Amalia阿马莉亚[ā mǎ lì yà]
Amancio阿曼西奥[ā màn xī ào]
Amanda阿曼达[ā màn dá]
Amara阿玛拉[ā mǎ lā]
Amaranta阿马兰塔[ā mǎ lán tǎ]
Amata阿马塔[ā mǎ tǎ]
Amaya阿马亚[ā mǎ yà]
Ámbar安吧尔[ān bar]
Ambrosio安布罗西奥[ān bù luó xī ào]
Amelia阿梅利亚[ā méi lì yà]
Amelia阿梅莉亚[ā méi lì yà]
Américo阿梅里科[ā méi lǐ kē]
Amilcar阿米尔卡[ā mǐr kǎ]
Amparo安吧罗[ān ba luó]
Amparo安帕罗[ān pà luó]
Ana安娜[ān nà]
Anabel安娜佩尔[ān nà pèir]
Anacreonte安纳克雷翁特[ān nà kè léi wēng tè]
Analia阿纳莉亚[ā nà lì yà]
Anastasio安纳斯塔西奥[ān nà sī tǎ xī ào]
Anderson安德森[ān dé sēn]
Andrade安德拉德[ān dé lā dé]
André安德烈[ān dé liè]
Andrea安德烈娅[ān dé liè yà]
Andrei安德雷[ān dé léi]
Andrés安德烈斯[ān dé liè sī]
Ángel安赫尔[ān hèr]
Ángela安杰拉[ān jié lā]
Ángela安赫拉[ān hè lā]
Ángeles安赫莱斯[ān hè lái sī]
Angélica安赫利卡[ān hè lì kǎ]
Ángelo安赫洛[ān hè luò]
Angie安挤[ān jǐ]
Ani阿尼[ā ní]
Aníbal阿尼瓦尔[ā ní wǎr]
Aniceto阿尼塞托[ā ní sài tuō]
Anita阿尼塔[ā ní tǎ]
Anselmo安塞尔莫[ān sàir mò]
Anthony安东尼[ān dōng ní]
Antígono安蒂戈诺[ān dì gē nuò]
Antonela安东内拉[ān dōng nèi lā]
Antonia安东尼亚[ān dōng ní yà]
Antonia安东尼娅[ān dōng ní yà]
Antonio安东尼噢[ān dōng ní ō]
Antonio安东尼奥[ān dōng ní ào]
Antúnez安图内斯[ān tú nèi sī]
Apolinario阿波利纳里奥[ā bō lì nà lǐ ào]
Apolodoro阿波洛多罗[ā bō luò duō luó]
Apolonio阿波洛尼奥[ā bō luò ní ào]
Aquiles阿基莱斯[ā jī lái sī]
Aquilino阿基利诺[ā jī lì nuò]
Araceli阿拉塞利[ā lā sāi lì]
Aragón阿拉贡[ā lā gòng]
Arancha阿兰查[ā lán chá]
Arcadio阿卡迪奥[ā kǎ dí ào]
Arce阿尔赛[ār sài]
Arenales阿雷纳尔莱斯[ā léi nàr lái sī]
Argimiro阿希米罗[ā xī mǐ luó]
Ariel阿列尔[ā lièr]
Aristóbolo阿里斯托沃夫[ā lǐ sī tuō wò fū]
Aristófanes阿里斯托法内斯[ā lǐ sī tuō fǎ nèi sī]
Armando阿曼多[ā màn duō]
Arnaldo阿纳尔多[ā nàr duō]
Arnaldo阿诺尔多[ā nuòr duō]
Arnau阿尔瑙[ār nǎo]
Arreola阿雷奥拉[ā léi ào lā]
Arriano阿里亚诺[ā lǐ yà nuò]
Arrio阿里奥[ā lǐ ào]
Arroya阿罗亚[ā luó yà]
Arroyo阿罗约[ā luó yuē]
Arsenio阿塞尼噢[ā sāi ní ō]
Arsenio阿赛尼奥[ā sài ní ào]
Artajerjes阿塔赫尔赫斯[ā tǎ hèr hè sī]
Arteaga阿特亚加[ā tè yà jiā]
Arturo阿图罗[ā tú luó]
Arvey阿尔维伊[ār wéi yī]
Assael阿萨埃尔[ā sà āir]
Astrid阿斯德里特[ā sī dé lǐ tè]
Asturia阿斯图里亚[ā sī tú lǐ yà]
Asturias阿斯图里亚斯[ā sī tú lǐ yà sī]
Asurbánipal阿苏瓦尼帕尔[ā sū wǎ ní pàr]
Atalia阿搭理娅[ā dā lǐ yà]
Atila阿蒂拉[ā dì lā]
Augusto奥古斯托[ào gǔ sī tuō]
Aurea奥乐阿[ào lè ā]
Aureliano奥雷利亚诺[ào léi lì yà nuò]
Aurelio奥雷利奥[ào léi lì ào]
Aurelio奥雷略[ào léi lüè]
Aurora奥罗拉[ào luó lā]
Avellaneda阿维利亚内达[ā wéi lì yà nèi dá]
Averill艾夫里尔[ài fū lǐr]
Ávila阿维拉[ā wéi lā]
Avilez阿维莱斯[ā wéi lái sī]
Axel阿克塞尔[ā kè sāir]
Ayala阿亚拉[ā yà lā]
Ayelen阿叶楞[ā yè léng]
Azahara阿萨阿拉[ā sà ā lā]
Azucena阿苏塞纳[ā sū sāi nà]
Azuela阿苏埃拉[ā sū āi lā]
Azul阿苏了[ā sū le]
Bacca巴卡[bā kǎ]
Balbino巴尔维诺[bār wéi nuò]
Baldomero巴尔多梅罗[bār duō méi luó]
Ballesteros巴列斯特罗斯[bā liè sī tè luó sī]
Baltasar巴尔塔萨[bār tǎ sà]
Bárbara巴巴拉[bā bā lā]
Barbosa巴尔沃萨[bār wò sà]
Barca巴尔卡[bār kǎ]
Barquero巴尔克罗[bār kè luó]
Barrenechea巴雷内切亚[bā léi nèi qiē yà]
Bartolomé巴托洛梅[bā tuō luò méi]
Basilio巴西略[bā xī lüè]
Bautista包蒂斯塔[bāo dì sī tǎ]
Bazán巴桑[bā sāng]
Beatriz比阿特丽斯[bǐ ā tè lì sī]
Beatriz贝亚特里斯[bèi yà tè lǐ sī]
Becerril贝塞里尔[bèi sài lǐr]
Beda蓓达[bèi dá]
Begoña贝戈尼亚[bèi gē ní yà]
Belén贝莱恩[bèi lái ēn]
Belisario贝利萨里奥[bèi lì sà lǐ ào]
Bello贝略[bèi lüè]
Beltrán贝尔特兰[bèir tè lán]
Benavente贝纳文特[bèi nà wén tè]
Benavides贝纳维德斯[bèi nà wéi dé sī]
Benedicto贝内迪克托[bèi nèi dí kè tuō]
Benigno贝尼尼奥[bèi ní ní ào]
Benignos贝尼尼奥斯[bèi ní ní ào sī]
Benita贝妮塔[bèi ní tǎ]
Benítez贝尼特斯[bèi ní tè sī]
Benito贝尼托[bèi ní tuō]
Benjamín本亚明[běn yà míng]
Benjamín本哈明[běn hā míng]
Béquer贝克尔[bèi kèr]
Berenguer贝伦克尔[bèi lún kèr]
Berenice贝雷尼斯[bèi léi ní sī]
Bermúdez贝穆德斯[bèi mù dé sī]
Bermudo贝尔穆多[bèir mù duō]
Bernabé贝尔纳维[bèir nà wéi]
Bernabé贝尔纳韦[bèir nà wéi]
Bernal贝尔纳尔[bèir nàr]
Bernaldo贝纳尔多[bèi nàr duō]
Bernárdez贝纳德斯[bèi nà dé sī]
Bernardino贝纳迪诺[bèi nà dí nuò]
Bernardo贝尔纳多[bèir nà duō]
Berónica贝罗尼卡[bèi luó ní kǎ]
Berta贝尔塔[bèir tǎ]
Betancourt贝当古[bèi dāng gǔ]
Bettina贝蒂纳[bèi dì nà]
Bilal比拉拉[bǐ lā lā]
Blanca布兰卡[bù lán kǎ]
Blanco布兰科[bù lán kē]
Blas布拉斯[bù lā sī]
Blasco布拉斯科[bù lā sī kē]
Bolívar博利瓦尔[bó lì wǎr]
Bonifacio博尼法西奥[bó ní fǎ xī ào]
Borbón博尔冯[bór féng]
Borges博尔赫斯[bór hè sī]
Boris鲍里斯[bào lǐ sī]
Borja博尔哈[bór hā]
Bosch博什[bó shí]
Botto博托[bó tuō]
Braulio布劳略[bù láo lüè]
Bravo布拉沃[bù lā wò]
Bruna布鲁纳[bù lǔ nà]
Bruno布鲁诺[bù lǔ nuò]
Buenaventura布埃斯文图拉[bù āi sī wén tú lā]
Bueno布埃诺[bù āi nuò]
Burgos布尔戈斯[bùr gē sī]
Busch布什[bù shí]
Bustelo布斯特洛[bù sī tè luò]
Cabal卡瓦尔[kǎ wǎr]
Caballero卡瓦列罗[kǎ wǎ liè luó]
Cadena卡德纳[kǎ dé nà]
Cadoza卡多萨[kǎ duō sà]
Caldera卡尔德拉[kǎr dé lā]
Calderón卡尔德隆[kǎr dé lóng]
Caligo卡利戈[kǎ lì gē]
Calixto卡利斯托[kǎ lì sī tuō]
Calleja卡列哈[kǎ liè hā]
Callejas卡列哈斯[kǎ liè hā sī]
Calles卡列斯[kǎ liè sī]
Calvino卡尔维诺[kǎr wéi nuò]
Calvo卡尔沃[kǎr wò]
Camacho卡马乔[kǎ mǎ qiáo]
Camargo卡马戈[kǎ mǎ gē]
Camila卡米拉[kǎ mǐ lā]
Camille卡米列[kǎ mǐ liè]
Camilo卡米洛[kǎ mǐ luò]
Campo坎波[kǎn bō]
Campos坎波斯[kǎn bō sī]
Candela坎德拉[kǎn dé lā]
Candelaria坎德拉利亚[kǎn dé lā lì yà]
Cándido坎迪多[kǎn dí duō]
Cané卡内[kǎ nèi]
Cano卡诺[kǎ nuò]
Cantú坎图[kǎn tú]
Caracala卡拉卡拉[kǎ lā kǎ lā]
Cárdenas卡德纳斯[kǎ dé nà sī]
Cardona卡多纳[kǎ duō nà]
Cardozo卡多索[kǎ duō suǒ]
Carina卡利纳[kǎ lì nà]
Carla卡拉[kǎ lā]
Carlo卡洛[kǎ luò]
Carlomagno卡洛马尼奥[kǎ luò mǎ ní ào]
Carlos卡洛斯[kǎ luò sī]
Carlota卡洛塔[kǎ luò tǎ]
Carmelo卡梅洛[kǎ méi luò]
Carmen卡门[kǎ mén]
Carol卡罗[kǎ luó]
Carola卡洛拉[kǎ luò lā]
Carolina卡罗利娜[kǎ luó lì nà]
Carpena卡尔佩纳[kǎr pèi nà]
Carpentier卡彭铁尔[kǎ péng tiěr]
Carranca卡兰卡[kǎ lán kǎ]
Carreño卡雷尼奥[kǎ léi ní ào]
Carrillo卡里略[kǎ lǐ lüè]
Carrión卡里翁[kǎ lǐ wēng]
Carvajal卡瓦哈尔[kǎ wǎ hār]
Carvalho卡瓦略[kǎ wǎ lüè]
Carvallo卡瓦略[kǎ wǎ lüè]
Casablanca卡萨布兰卡[kǎ sà bù lán kǎ]
Casandra卡桑德拉[kǎ sāng dé lā]
Casiano卡西亚诺[kǎ xī yà nuò]
Casimiro卡西米罗[kǎ xī mǐ luó]
Casio卡西奥[kǎ xī ào]
Caso卡索[kǎ suǒ]
Castellano加斯特里亚诺[jiā sī tè lǐ yà nuò]
Castellanos加斯特里亚诺斯[jiā sī tè lǐ yà nuò sī]
Castilla加斯蒂利亚[jiā sī dì lì yà]
Castillo加斯蒂略[jiā sī dì lüè]
Castro卡斯特罗[kǎ sī tè luó]
Catalina卡塔利纳[kǎ tǎ lì nà]
Catalina卡达利娜[kǎ dá lì nà]
Catilina卡蒂利娜[kǎ dì lì nà]
Catón卡顿[kǎ dùn]
Cayetano卡耶塔诺[kǎ yē tǎ nuò]
Cayo卡约[kǎ yuē]
Cecil塞西尔[sāi xīr]
Cecilia塞西莉亚[sāi xī lì yà]
Cecilio塞西略[sài xī lüè]
Ceferino塞费里诺[sài fèi lǐ nuò]
Celdán塞尔丹[sàir dān]
Celeste塞莱斯特[sāi lái sī tè]
Celestino塞莱斯蒂诺[sāi lái sī dì nuò]
Celia塞利亚[sāi lì yà]
Celina塞丽娜[sāi lì nà]
Celso塞尔索[sàir suǒ]
Ceniceros赛尼塞罗斯[sài ní sài luó sī]
Cervantes塞万提斯[sài wàn tí sī]
César塞萨尔[sāi sàr]
Cesáreo塞萨雷奥[sài sà léi ào]
Cevallos塞瓦略斯[sài wǎ lüè sī]
Chapa查帕[chá pà]
Chaves查维斯[chá wéi sī]
Chávez查维斯[chá wéi sī]
Chema切玛[qiē mǎ]
Chicho池稠[chí chóu]
Choan稠安[chóu ān]
Chucho丘乔[qiū qiáo]
Cicerón西塞龙[xī sài lóng]
Cienfuegos西恩富戈斯[xī ēn fù gē sī]
Cincinato辛西纳多[xīn xī nà duō]
Cintia辛蒂亚[xīn dì yà]
Cipriano西普里亚诺[xī pǔ lǐ yà nuò]
Cirilo西里洛[xī lǐ luò]
Ciro西罗[xī luó]
Clara克拉拉[kè lā lā]
Claudia克劳迪亚[kè láo dí yà]
Claudia格劳迪亚[gé láo dí yà]
Claudio克劳迪噢[kè láo dí ō]
Claudio克劳迪奥[kè láo dí ào]
Cleanto克莱安托[kè lái ān tuō]
Clemencia克莱门西亚[kè lái mén xī yà]
Clemente克莱门特[kè lái mén tè]
Cleóbulo克莱奥武洛[kè lái ào wǔ luò]
Cleto克莱托[kè lái tuō]
Clodomiro克洛多米罗[kè luò duō mǐ luó]
Clodoveo克洛多维奥[kè luò duō wéi ào]
Clotario克洛塔里奥[kè luò tǎ lǐ ào]
Clotilde克洛蒂尔德[kè luò dìr dé]
Collado科利亚多[kē lì yà duō]
Colón科隆[kē lóng]
Colorado科洛拉多[kē luò lā duō]
Cómodo科莫多[kē mò duō]
Concepción孔塞普西翁[kǒng sài pǔ xī wēng]
Concepción康塞普西翁[kāng sāi pǔ xī wēng]
Concha孔查[kǒng chá]
Conrado孔拉多[kǒng lā duō]
Constancia康斯坦西亚[kāng sī tǎn xī yà]
Constancio康斯坦西奥[kāng sī tǎn xī ào]
Constantino康斯坦丁诺[kāng sī tǎn dīng nuò]
Constanza康斯但萨[kāng sī dàn sà]
Consuelo孔苏埃洛[kǒng sū āi luò]
Contreras孔特雷拉斯[kǒng tè léi lā sī]
Coral科拉尔[kē lār]
Corales科拉莱斯[kē lā lái sī]
Córdoba科尔多瓦[kēr duō wǎ]
Corina科利纳[kē lì nà]
Cornelio科尔内略[kēr nèi lüè]
Cortázar科塔萨尔[kē tǎ sàr]
Cortés科尔特斯[kēr tè sī]
Cosme科斯梅[kē sī méi]
Costa科斯塔[kē sī tǎ]
Costas科斯塔斯[kē sī tǎ sī]
Covadonga科瓦东加[kē wǎ dōng jiā]
Cramer克拉梅尔[kè lā méir]
Crescencio克里森斯哦[kè lǐ sēn sī ó]
Crescencio克雷森西奥[kè léi sēn xī ào]
Creso克雷索[kè léi suǒ]
Crespo克雷斯波[kè léi sī bō]
Crisóstomo克里索斯托莫[kè lǐ suǒ sī tuō mò]
Crispín克里斯平[kè lǐ sī píng]
Cristian克里斯蒂安[kè lǐ sī dì ān]
Cristiano克里斯蒂亚诺[kè lǐ sī dì yà nuò]
Cristina克里斯蒂娜[kè lǐ sī dì nà]
Cristina克里斯蒂纳[kè lǐ sī dì nà]
Cristino克里斯蒂诺[kè lǐ sī dì nuò]
Cristo克里斯托[kè lǐ sī tuō]
Cristóbal克里斯托瓦尔[kè lǐ sī tuō wǎr]
Cristy克里斯蒂[kè lǐ sī dì]
Cruz克鲁斯[kè lǔ sī]
Cueva奎瓦斯[kuí wǎ sī]
Cuevas奎瓦斯[kuí wǎ sī]
Curcio库尔西奥[kùr xī ào]
Dagoberto达戈维托[dá gē wéi tuō]
Daisy戴西[dài xī]
Dalmiro达尔米罗[dár mǐ luó]
Damaso达马索[dá mǎ suǒ]
Damián达米安[dá mǐ ān]
Damián达米安[dá mǐ ān]
Daniel丹尼尔[dān nír]
Daniela丹尼埃拉[dān ní āi lā]
Daniela丹尼尔拉[dān nír lā]
Daniels丹尼尔斯[dān nír sī]
Danilo达尼洛[dá ní luò]
Darío达里噢[dá lǐ ō]
Darío达里奥[dá lǐ ào]
Dary达日[dá rì]
David戴维[dài wéi]
Davids戴维斯[dài wéi sī]
David达卫[dá wèi]
Dayan达岩[dá yán]
De la Vega德拉维加[dé lā wéi jiā]
De las Torres德拉斯托雷斯[dé lā sī tuō léi sī]
De Marchi德尔马奇[dér mǎ qí]
Debora德沃拉[dé wò lā]
Deguene德亨内[dé hēng nèi]
Deisi德意思[dé yì sī]
Delfino德尔菲诺[dér fēi nuò]
Delgado德尔加多[dér jiā duō]
Demetrio德梅特里奥[dé méi tè lǐ ào]
Demian德米安[dé mǐ ān]
Demóstenes德莫斯特内斯[dé mò sī tè nèi sī]
Denise丹尼斯[dān ní sī]
Dennise丹尼瑟[dān ní sè]
Desiderio德西德里奥[dé xī dé lǐ ào]
Desire德西雷[dé xī léi]
Devota德奥塔[dé ào tǎ]
Diamela迪亚梅拉[dí yà méi lā]
Diana黛安娜[dài ān nà]
Díaz迪亚斯[dí yà sī]
Diego迭戈[dié gē]
Dinio迪尼噢[dí ní ō]
Díogenes迪奥赫内斯[dí ào hè nèi sī]
Díomedes迪奥梅德斯[dí ào méi dé sī]
Dionisia迪奥尼西娅[dí ào ní xī yà]
Dionisio迪奥尼西奥[dí ào ní xī ào]
Diosdado迪奥斯达多[dí ào sī dá duō]
Dolores多洛雷斯[duō luò léi sī]
Domiciano多米西亚诺[duō mǐ xī yà nuò]
Domingo多明戈[duō míng gē]
Domínguez多明格斯[duō míng gé sī]
Dominica多米尼克[duō mǐ ní kè]
Donato多纳托[duō nà tuō]
Dora多拉[duō lā]
Dorado多拉多[duō lā duō]
Dori多利[duō lì]
Doris多利丝[duō lì sī]
Dorotea多罗特阿[duō luó tè ā]
Eb埃帕[āi pà]
Echegaray埃切加赖[āi qiē jiā lài]
Echeverría埃切维里亚[āi qiē wéi lǐ yà]
Edgar埃德加[āi dé jiā]
Edgardo埃德加多[āi dé jiā duō]
Edilberto埃迪尔韦托[āi dír wéi tuō]
Edmundo埃德孟多[āi dé mèng duō]
Eduardo埃德华多[āi dé huá duō]
Eduardo爱德华多[ài dé huá duō]
Edurne诶杜尔内[诶dùr nèi]
Edwin埃德温[āi dé wēn]
Ejair埃哈伊尔[āi hā yīr]
Eladio埃拉迪奥[āi lā dí ào]
Elagábalo埃拉加瓦洛[āi lā jiā wǎ luò]
Eleazar埃莱亚萨[āi lái yà sà]
Elena埃伦娜[āi lún nà]
Elena埃莱娜[āi lái nà]
Eleuterio埃莱乌特里奥[āi lái wū tè lǐ ào]
Eleuterio埃莱鸟特里噢[āi lái niǎo tè lǐ ō]
Elias埃利亚斯[āi lì yà sī]
Elías埃利亚斯[āi lì yà sī]
Elida埃利达[āi lì dá]
Eliecer埃列塞尔[āi liè sàir]
Elisa埃利萨[āi lì sà]
Elisa埃莉萨[āi lì sà]
Elisabeth伊莉莎白[yī lì shā bái]
Eliseo埃利塞噢[āi lì sāi ō]
Eliseo埃利塞奥[āi lì sài ào]
Ely埃利[āi lì]
Elóisa埃洛伊萨[āi luò yī sà]
Eloy埃洛伊[āi luò yī]
Elpidio埃尔皮迪奥[āir pí dí ào]
Elsa埃尔萨[āir sà]
Elvira埃尔维拉[āir wéi lā]
Elvis埃尔维斯[āir wéi sī]
Ema埃玛[āi mǎ]
Emeterio埃梅特里奥[āi méi tè lǐ ào]
Emilia埃米利亚[āi mǐ lì yà]
Emilia埃米莉娅[āi mǐ lì yà]
Emiliano埃米利亚诺[āi mǐ lì yà nuò]
Emilio埃米略[āi mǐ lüè]
Emilio埃米莉噢[āi mǐ lì ō]
Enaut埃纳无特[āi nà wú tè]
Encina恩西纳[ēn xī nà]
Encinas恩西纳斯[ēn xī nà sī]
Eneritz埃内利特[āi nèi lì tè]
Engracia恩格拉西亚[ēn gé lā xī yà]
Enma埃马[āi mǎ]
Enrico恩里科[ēn lǐ kē]
Enrique恩里克[ēn lǐ kè]
Enriqueta恩里克塔[ēn lǐ kè tǎ]
Eratóstenes埃拉托斯特内斯[āi lā tuō sī tè nèi sī]
Ercilla埃尔西利亚[āir xī lì yà]
Erendira埃伦迪拉[āi lún dí lā]
Erick埃里克[āi lǐ kè]
Erika埃里卡[āi lǐ kǎ]
Ernesto埃内斯托[āi nèi sī tuō]
Escáligero埃斯卡利赫罗[āi sī kǎ lì hè luó]
Escalona埃斯卡洛纳[āi sī kǎ luò nà]
Escobar埃斯科瓦尔[āi sī kē wǎr]
Esmeralda埃斯梅拉达[āi sī méi lā dá]
Esopo埃索波[āi suǒ bō]
Espartaco埃斯帕塔科[āi sī pà tǎ kē]
Esperanza埃斯佩兰萨[āi sī pèi lán sà]
Espinosa埃斯皮诺萨[āi sī pí nuò sà]
Esquilo埃斯基洛[āi sī jī luò]
Esquines埃斯基内斯[āi sī jī nèi sī]
Esquivel埃斯基维尔[āi sī jī wéir]
Estanislao埃斯塔尼斯劳[āi sī tǎ ní sī láo]
Esteban埃斯特万[āi sī tè wàn]
Estefan埃斯特芳[āi sī tè fāng]
Estefania埃斯特发尼亚[āi sī tè fā ní yà]
Estefanía埃斯特法尼亚[āi sī tè fǎ ní yà]
Estefano埃斯特法诺[āi sī tè fǎ nuò]
Estela埃斯特拉[āi sī tè lā]
Ester埃斯特尔[āi sī tèr]
Estibaliz埃斯蒂帕利[āi sī dì pà lì]
Estrabón埃斯特拉冯[āi sī tè lā féng]
Estradivario埃斯特拉迪瓦里奥[āi sī tè lā dí wǎ lǐ ào]
Estrella埃斯特雷亚[āi sī tè léi yà]
Estrella埃斯特雷利亚[āi sī tè léi lì yà]
Etchebarne埃切瓦尔内[āi qiē wǎr nèi]
Euclides欧克利德斯[ōu kè lì dé sī]
Eufemio欧费米奥[ōu fèi mǐ ào]
Eufrasio欧弗拉西奥[ōu fú lā xī ào]
Eufrosina欧弗拉西娜[ōu fú lā xī nà]
Eugenia欧亨尼亚[ōu hēng ní yà]
Eugenia欧亨尼娅[ōu hēng ní yà]
Eugenio欧亨尼哦[ōu hēng ní ó]
Eugenio欧亨尼奥[ōu hēng ní ào]
Eulalia欧拉利亚[ōu lā lì yà]
Eulogia欧洛希亚[ōu luò xī yà]
Eulogio欧洛希奥[ōu luò xī ào]
Eusebio欧塞维奥[ōu sài wéi ào]
Eustaquio欧斯塔基奥[ōu sī tǎ jī ào]
Eutimio欧蒂米奥[ōu dì mǐ ào]
Eva埃娃[āi wá]
Evaristo埃瓦里斯托[āi wǎ lǐ sī tuō]
Ezequiel埃塞基耶尔[āi sài jī yēr]
Ezequiel埃责其尔[āi zé qír]
Fabián法维安[fǎ wéi ān]
Fabian费边[fèi biān]
Fabila法维拉[fǎ wéi lā]
Fabio法维奥[fǎ wéi ào]
Fabiola法维奥拉[fǎ wéi ào lā]
Fabiola法韦哦拉[fǎ wéi ó lā]
Fabriciano法夫里西亚诺[fǎ fū lǐ xī yà nuò]
Facundo法昆多[fǎ kūn duō]
Fatima法蒂玛[fǎ dì mǎ]
Fatone法托内[fǎ tuō nèi]
Faure福雷[fú léi]
Faustino福斯蒂诺[fú sī dì nuò]
Fausto福斯托[fú sī tuō]
Favio法维哦[fǎ wéi ó]
Fe[fèi]
Federica费德丽卡[fèi dé lì kǎ]
Federico费德里科[fèi dé lǐ kē]
Fedra费德拉[fèi dé lā]
Fedro费德罗[fèi dé luó]
Felicia费利西亚[fèi lì xī yà]
Feliciano费利西亚诺[fèi lì xī yà nuò]
Felicísimo费利西西莫[fèi lì xī xī mò]
Felipa费利帕[fèi lì pà]
Felipe费利佩[fèi lì pèi]
Felisa费利萨[fèi lì sà]
Felix费利克斯[fèi lì kè sī]
Félix费利克斯[fèi lì kè sī]
Fermin费尔明[fèir míng]
Fermín费尔明[fèir míng]
Fernán费尔南[fèir nán]
Fernanda费尔南塔[fèir nán tǎ]
Fernández费尔南德斯[fèir nán dé sī]
Fernando费尔南多[fèir nán duō]
Ferrán费兰[fèi lán]
Ferrer费雷尔[fèi léir]
Fidel菲德尔[fēi dér]
Figueroa菲格罗亚[fēi gé luó yà]
Filemón菲莱蒙[fēi lái méng]
Filiberto菲利维托[fēi lì wéi tuō]
Filippo菲利波[fēi lì bō]
Filomena菲洛梅娜[fēi luò méi nà]
Fiore菲奥雷[fēi ào léi]
Fiorella菲奥雷垃[fēi ào léi 垃]
Fischer费希尔[fèi xīr]
Flavia弗拉维亚[fú lā wéi yà]
Flaviano弗拉维亚诺[fú lā wéi yà nuò]
Flavio弗拉为哦[fú lā wéi ó]
Flavio弗拉维奥[fú lā wéi ào]
Floilan弗罗伊兰[fú luó yī lán]
Flor弗落尔[fú làr]
Flora弗洛拉[fú luò lā]
Florencia弗洛伦西亚[fú luò lún xī yà]
Florencio弗洛伦西奥[fú luò lún xī ào]
Florentino弗洛伦蒂诺[fú luò lún dì nuò]
Flores弗洛雷斯[fú luò léi sī]
Foción福松[fú sōng]
Fortunato福尔图纳托[fúr tú nà tuō]
Francisca弗朗西斯卡[fú lǎng xī sī kǎ]
Francisco弗朗西斯科[fú lǎng xī sī kē]
Franco佛朗哥[fó lǎng gē]
Franco弗朗哥[fú lǎng gē]
Freddy弗雷迪[fú léi dí]
Fredegunda弗雷德贡达[fú léi dé gòng dá]
Frida弗里达[fú lǐ dá]
Frider弗利特尔[fú lì tèr]
Frine弗理内[fú lǐ nèi]
Froila弗罗伊拉[fú luó yī lā]
Fructuoso弗鲁克托索[fú lǔ kè tuō suǒ]
Fuente富恩特[fù ēn tè]
Fuentes富恩特斯[fù ēn tè sī]
Fulgencio富尔亨西奥[fùr hēng xī ào]
Gabino加维诺[jiā wéi nuò]
Gabriel加夫列尔[jiā fū lièr]
Gabriela加夫列拉[jiā fū liè lā]
Galdós加尔多斯[jiār duō sī]
Galeno加莱诺[jiā lái nuò]
Galicia加利西亚[jiā lì xī yà]
Galieno加列诺[jiā liè nuò]
Galíndez加林德斯[jiā lín dé sī]
Gallardo加利亚多[jiā lì yà duō]
Gallego加列戈[jiā liè gē]
Gallegos加列戈斯[jiā liè gē sī]
Galo加洛[jiā luò]
Gamarra加马拉[jiā mǎ lā]
García加西亚[jiā xī yà]
Garcidueñas加西杜尼亚斯[jiā xī dù ní yà sī]
Garrido加里多[jiā lǐ duō]
Garza加尔萨[jiār sà]
Gaspar加斯帕尔[jiā sī pàr]
Gaston加斯东[jiā sī dōng]
Gastón加斯东[jiā sī dōng]
Gaudencio高登西奥[gāo dēng xī ào]
Gauttier高铁尔[gāo tiěr]
Gayo加约[jiā yuē]
Geminiano赫米尼亚诺[hè mǐ ní yà nuò]
Genesis和内思斯[hé nèi sī sī]
Genma盖马[gài mǎ]
Genoveva赫诺维瓦[hè nuò wéi wǎ]
Geofredo赫奥弗雷多[hè ào fú léi duō]
Georgina格欧尔格纳[gé ōur gé nà]
Geovanny赫奥瓦尼[hè ào wǎ ní]
Gerardo赫尔拉多[hèr lā duō]
Gerardo赫拉尔多[hè lār duō]
German赫尔曼[hèr màn]
Germán赫尔曼[hèr màn]
Germánico赫马尼科[hè mǎ ní kē]
Gerónimo赫罗尼莫[hè luó ní mò]
Gertrude赫特鲁德[hè tè lǔ dé]
Gertrudis赫特鲁迪斯[hè tè lǔ dí sī]
Gervasio赫瓦西奥[hè wǎ xī ào]
Gil希尔[xīr]
Gilberto希尔维托[xīr wéi tuō]
Gina希娜[xī nà]
Gines希内斯[xī nèi sī]
Ginés希内斯[xī nèi sī]
Giorgio希奥尔希奥[xī àor xī ào]
Giovanni吉奥万尼[jí ào wàn ní]
Giovanni乔瓦尼[qiáo wǎ ní]
Giraldo希拉尔多[xī lār duō]
Gisela希瑟拉[xī sè lā]
Giúdice朱迪塞[zhū dí sài]
Giuliana朱利阿纳[zhū lì ā nà]
Gladys格拉迪斯[gé lā dí sī]
Gloria格洛丽亚[gé luò lì yà]
Gloria格洛里亚[gé luò lǐ yà]
Glorinela格洛里内亚[gé luò lǐ nèi yà]
Godofredo戈多弗雷多[gē duō fú léi duō]
Gómez戈麦斯[gē mài sī]
Góngora贡戈拉[gòng gē lā]
González冈萨雷斯[gāng sà léi sī]
Gonzalo贡萨洛[gòng sà luò]
Gonzalo贡萨罗[gòng sà luó]
Gorka戈尔卡[gēr kǎ]
Gorostiza戈罗斯蒂萨[gē luó sī dì sà]
Goya戈雅[gē yǎ]
Graciano格拉西亚诺[gé lā xī yà nuò]
Graciela格拉谢拉[gé lā xiè lā]
Graco格拉科[gé lā kē]
Gracos格拉科斯[gé lā kē sī]
Gregorio格雷戈里噢[gé léi gē lǐ ō]
Gregorio格雷戈里奥[gé léi gē lǐ ào]
Grosso格罗索[gé luó suǒ]
Guadalupe瓜达卢佩[guā dá lú pèi]
Gualterio瓜尔特里奥[guār tè lǐ ào]
Guerrero格雷罗[gé léi luó]
Guevara格瓦拉[gé wǎ lā]
Guido吉多[jí duō]
Guillén纪廉[jì lián]
Guillermina吉列米娜[jí liè mǐ nà]
Guillermo吉列尔莫[jí lièr mò]
Guiomar吉奥马尔[jí ào mǎr]
Guiraldes吉拉尔德斯[jí lār dé sī]
Gula古拉[gǔ lā]
Gumersindo古梅辛多[gǔ méi xīn duō]
Gustavo古斯塔沃[gǔ sī tǎ wò]
Guzmán古斯曼[gǔ sī màn]
Hawa哈瓦[hā wǎ]
Héctor赫克托[hè kè tuō]
Hella赫拉[hè lā]
Heriberto埃里韦托[āi lǐ wéi tuō]
Hernan埃尔南[āir nán]
Hilda希尔达[xīr dá]
Horacio奥拉希奥[ào lā xī ào]
Iala亚拉[yà lā]
Ian[yáng]
Ibánez伊瓦涅斯[yī wǎ niè sī]
Ibárruri伊巴露丽[yī bā lù lì]
Idoia伊多娅[yī duō yà]
Iglesia伊格莱西亚[yī gé lái xī yà]
Iglesias伊格莱西亚斯[yī gé lái xī yà sī]
Ignacio伊格纳西噢[yī gé nà xī ō]
Ignacio伊格纳西奥[yī gé nà xī ào]
Ildefonso伊尔德丰索[yīr dé fēng suǒ]
Iliana伊里亚娜[yī lǐ yà nà]
Ilse伊尔瑟[yīr sè]
Imai伊马伊[yī mǎ yī]
Indalecio因达莱西奥[yīn dá lái xī ào]
Ines伊内斯[yī nèi sī]
Inés伊内斯[yī nèi sī]
Inma因马[yīn mǎ]
Inocencio伊诺森西奥[yī nuò sēn xī ào]
Inocente伊诺森特[yī nuò sēn tè]
Inrid因利特[yīn lì tè]
Iñaki因亚吉[yīn yà jí]
Iraia意拉亚[yì lā yà]
Irantzu意兰祝[yì lán zhù]
Irene伊雷内[yī léi nèi]
Ireneo伊雷内奥[yī léi nèi ào]
Iris埃里斯[āi lǐ sī]
Irma伊尔玛[yīr mǎ]
Irma伊尔马[yīr mǎ]
Isa伊莎[yī shā]
Isaac艾萨克[ài sà kè]
Isabel伊莎贝尔[yī shā bèir]
Isabel伊萨贝尔[yī sà bèir]
Isaías伊萨亚斯[yī sà yà sī]
Isidoro伊西多罗[yī xī duō luó]
Isidro伊西德罗[yī xī dé luó]
Ismael伊斯梅尔[yī sī méir]
Ismael意斯梅尔[yì sī méir]
Israel伊斯雷尔[yī sī léir]
Isreal伊斯雷尔[yī sī léir]
Issac伊萨克[yī sà kè]
Istar伊斯塔尔[yī sī tǎr]
Itúrbide伊图尔维德[yī túr wéi dé]
Itziar意弛尔[yì chír]
Ivan伊万[yī wàn]
Ivana伊瓦纳[yī wǎ nà]
Izquierdo伊斯基耶多[yī sī jī yē duō]
Jaaziel亚阿西尔[yà ā xīr]
Jacinto哈辛托[hā xīn tuō]
Jacobo哈科沃[hā kē wò]
Jacques雅克[yǎ kè]
Jade杰德[jié dé]
Jafena哈菲娜[hā fēi nà]
Jaime海梅[hǎi méi]
Jaione哈约内[hā yuē nèi]
Jairo哈伊罗[hā yī luó]
Jaldon哈尔东[hār dōng]
Janine亚尼内[yà ní nèi]
Jaramillo哈拉米略[hā lā mǐ lüè]
Jarelly哈雷利[hā léi lì]
Jaume豪梅[háo méi]
Javier哈维尔[hā wéir]
Javier哈韦尔[hā wéir]
Jazmín豪斯民[háo sī mín]
Jenifer赫尼费尔[hè ní fèir]
Jeréz赫雷斯[hè léi sī]
Jerónimo赫罗尼莫[hè luó ní mò]
Jesús赫苏斯[hè sū sī]
Jesusa赫苏萨[hè sū sà]
Jimena希梅纳[xī méi nà]
Jiménez希门尼斯[xī mén ní sī]
Joan[qióng]
Joanna乔安娜[qiáo ān nà]
Joaquin华金[huá jīn]
Joaquín华金[huá jīn]
Jocelyn乔斯琳[qiáo sī lín]
Joel约耳[yuēr]
Johan约翰[yuē hàn]
Jonás霍纳斯[huò nà sī]
Jonathan霍纳单[huò nà dān]
Jordi霍尔蒂[huòr dì]
Jorge豪尔赫[háor hè]
José María何塞马丽亚[hé sāi mǎ lì yà]
José何塞[hé sài]
Josefa何塞法[hé sāi fǎ]
Josefa何塞法[hé sài fǎ]
Josefina何塞菲娜[hé sāi fēi nà]
Josefina何塞菲娜[hé sài fēi nà]
Joseph约瑟夫[yuē sè fū]
Josie霍西埃[huò xī āi]
Josué霍苏埃[huò sū āi]
Josune霍苏内[huò sū nèi]
Juan胡安[hú ān]
Juana胡安娜[hú ān nà]
Juani华尼[huá ní]
Juárez华雷斯[huá léi sī]
Judith茱蒂丝[zhū dì sī]
Julia胡利娅[hú lì yà]
Julia茱丽亚[zhū lì yà]
Julián胡利安[hú lì ān]
Juliano胡利亚诺[hú lì yà nuò]
Julieta胡列塔[hú liè tǎ]
Julio胡莉噢[hú lì ō]
Julio胡里奥[hú lǐ ào]
Justina胡斯蒂娜[hú sī dì nà]
Justiniano胡斯蒂尼亚诺[hú sī dì ní yà nuò]
Justino胡斯蒂诺[hú sī dì nuò]
Justo胡斯托[hú sī tuō]
Juvencio胡文西奥[hú wén xī ào]
Kali卡里[kǎ lǐ]
Kamilar卡米拉[kǎ mǐ lā]
Karen卡伦[kǎ lún]
Karina卡莉娜[kǎ lì nà]
Karine卡利内[kǎ lì nèi]
Katia卡提亚[kǎ tí yà]
Ken[kěn]
Kenya肯亚[kěn yà]
Kevin凯文[kǎi wén]
Keymary可意马里[kě yì mǎ lǐ]
Keysha可意沙[kě yì shā]
Kurt库尔特[kùr tè]
Lain莱因[lái yīn]
Lali拉力[lā lì]
Lara拉拉[lā lā]
Laura劳拉[láo lā]
Laurence劳伦塞[láo lún sāi]
Lautaro劳塔罗[láo tǎ luó]
Lazaro拉萨罗[lā sà luó]
Leire莱乐[lái lè]
Leon莱昂[lái áng]
Leonardo莱昂纳多[lái áng nà duō]
Leonel莱昂内尔[lái áng nèir]
Leonor莱昂诺尔[lái áng nuòr]
Leopoldo莱奥波尔多[lái ào bōr duō]
Leslie莱斯利[lái sī lì]
Leticia莱蒂西亚[lái dì xī yà]
Leyre莱乐[lái lè]
Libertad丽波尔达[lì bōr dá]
Lidia莉迪娅[lì dí yà]
Lidiana莉迪亚纳[lì dí yà nà]
Liduvina利杜维纳[lì dù wéi nà]
Liena列娜[liè nà]
Lilian莉莲[lì lián]
Liliana莉莉亚娜[lì lì yà nà]
Lina利纳[lì nà]
Linda琳达[lín dá]
Livia利维亚[lì wéi yà]
Lizette利塞特[lì sāi tè]
Lizy利资[lì zī]
Llorenc罗雷[luó léi]
Loida洛伊达[luò yī dá]
Lola罗拉[luó lā]
Loreley洛乐雷[luò lè léi]
Lorena洛雷纳[luò léi nà]
Lorenzo洛伦索[luò lún suǒ]
Lorraine洛林[luò lín]
Lourdes洛德斯[luò dé sī]
Luca卢卡[lú kǎ]
Lucas卢卡斯[lú kǎ sī]
Lucely卢瑟利[lú sè lì]
Luci卢西[lú xī]
Lucia卢西亚[lú xī yà]
Luciana卢西亚娜[lú xī yà nà]
Luciano卢西亚诺[lú xī yà nuò]
Lucila卢西拉[lú xī lā]
Lucy露西[lù xī]
Luis路易斯[lù yì sī]
Luisa路伊莎[lù yī shā]
Luz卢斯[lú sī]
Lynn琳恩[lín ēn]
Macarena马卡乐娜[mǎ kǎ lè nà]
Magali马加利[mǎ jiā lì]
Magdalena马格达莱娜[mǎ gé dá lái nà]
Maialen马亚[mǎ yà ]
Mailam迈蓝[mài la]
Maitane麦达内[mài dá nèi]
Maite迈德[mài dé]
Manuel曼努埃尔[màn nǔ āir]
Manuela曼努埃拉[màn nǔ āi lā]
Mar马尔[mǎr]
Marc马克[mǎ kè]
Marcela马塞拉[mǎ sāi lā]
Marcelo马塞洛[mǎ sāi luò]
Marciolina马西奥利纳[mǎ xī ào lì nà]
Marco马科[mǎ kē]
Marcos马科斯[mǎ kē sī]
Maresa马雷萨[mǎ léi sà]
Margaret马加雷特[mǎ jiā léi tè]
Margarita马格利塔[mǎ gé lì tǎ]
Mari马里[mǎ lǐ]
María José马里亚何塞[mǎ lǐ yà hé sāi]
María马里亚[mǎ lǐ yà]
Mariana马丽亚娜[mǎ lì yà nà]
Mariano玛丽亚诺[mǎ lì yà nuò]
Maribel马里韦尔[mǎ lǐ wéir]
Maricarmen马丽卡门[mǎ lì kǎ mén]
Maricruz马里克鲁斯[mǎ lǐ kè lǔ sī]
Mariela马列拉[mǎ liè lā]
Marilina马里利纳[mǎ lǐ lì nà]
Mariluz马里卢斯[mǎ lǐ lú sī]
Marimar马里马尔[mǎ lǐ mǎr]
Marina玛里娜[mǎ lǐ nà]
Mario马里噢[mǎ lǐ ō]
Marisa马丽萨[mǎ lì sà]
Marisol马丽索拉[mǎ lì suǒ lā]
Maritza马利特萨[mǎ lì tè sà]
Marlen马莱因[mǎ lái yīn]
Marta玛尔塔[mǎr tǎ]
Martin马丁[mǎ dīng]
Mateo马特噢[mǎ tè ō]
Matias马蒂亚斯[mǎ dì yà sī]
Matilde马蒂尔德[mǎ dìr dé]
Maura毛拉[máo lā]
Mauricio毛里西噢[máo lǐ xī ō]
Maxima马克西马[mǎ kè xī mǎ]
Maximiliano马西米利亚诺[mǎ xī mǐ lì yà nuò]
Mayra迈拉[mài lā]
Meli梅里[méi lǐ]
Melina梅莉纳[méi lì nà]
Melissa梅利萨[méi lì sà]
Merce梅尔塞[méir sāi]
Mercedes梅塞德斯[méi sāi dé sī]
Meri梅丽[méi lì]
Merrit梅里特[méi lǐ tè]
Micaela米卡俄拉[mǐ kǎ é lā]
Miguel米格尔[mǐ gér]
Miki米吉[mǐ jí]
Mila米拉[mǐ lā]
Milagros米拉格罗斯[mǐ lā gé luó sī]
Miliana米利亚娜[mǐ lì yà nà]
Mireya米雷娅[mǐ léi yà]
Miriam米里安[mǐ lǐ ān]
Mirna米尔纳[mǐr nà]
Modesto莫德斯托[mò dé sī tuō]
Moli莫利[mò lì]
Monica莫尼卡[mò ní kǎ]
Montserrat蒙特塞拉特[méng tè sāi lā tè]
Monserrat蒙塞拉特[méng sāi lā tè]
Nacho纳稠[nà chóu]
Nadia那蒂亚[nà dì yà]
Nadine内丁[nèi dīng]
Nahikari纳吉卡利[nà jí kǎ lì]
Nahomi纳欧米[nà ōu mǐ]
Nahuel纳务尔[nà wùr]
Nancy南希[nán xī]
Narciso纳西索[nà xī suǒ]
Natalia纳塔利亚[nà tǎ lì yà]
Natividad纳蒂维达德[nà dì wéi dá dé]
Nazarena纳萨雷纳[nà sà léi nà]
Nelson纳尔逊[nàr xùn]
Nerea内雷亚[nèi léi yà]
Neus内务斯[nèi wù sī]
Nezahualcoyotl内萨瓦尔科尤[nèi sà wǎr kē yóu]
Nicolas尼古拉斯[ní gǔ lā sī]
Nicole尼科乐[ní kē lè]
Nieves涅韦斯[niè wéi sī]
Noa诺阿[nuò ā]
Noelia诺埃利亚[nuò āi lì yà]
Noemi诺诶米[nuò 诶mǐ]
Nora诺拉[nuò lā]
Norberto诺韦尔托[nuò wéir tuō]
Norma诺尔玛[nuòr mǎ]
Nuhaset努哈瑟特[nǔ hā sè tè]
Nuria努里亚[nǔ lǐ yà]
Obdulio奥夫杜略[ào fū dù lüè]
Obligado奥夫利加多[ào fū lì jiā duō]
Obregón奥夫雷贡[ào fū léi gòng]
Ochoa奥乔亚[ào qiáo yà]
Octaviano奥克塔维亚诺[ào kè tǎ wéi yà nuò]
Octavio奥克塔维奥[ào kè tǎ wéi ào]
Octavio奥克达维哦[ào kè dá wéi ó]
Odón奥东[ào dōng]
Ofelia奥菲利亚[ào fēi lì yà]
Ofelia奥费莉亚[ào fèi lì yà]
O’Híggins奥希金斯[ào xī jīn sī]
Ojeda奥赫达[ào hè dá]
Olegario奥莱加里奥[ào lái jiā lǐ ào]
Olga奥尔加[àor jiā]
Olivares奥利瓦雷斯[ào lì wǎ léi sī]
Oliveira奥利维拉[ào lì wéi lā]
Oliverio奥利维里奥[ào lì wéi lǐ ào]
Omar奥马尔[ào mǎr]
Ona奥纳[ào nà]
Onésimo奥内希莫[ào nèi xī mò]
Onetti奥内蒂[ào nèi dì]
Onofre奥诺弗雷[ào nuò fú léi]
Oréstes奥雷斯特斯[ào léi sī tè sī]
Oriol奥里奥尔[ào lǐ àor]
Orlando奥尔兰多[àor lán duō]
Orozco奥罗斯科[ào luó sī kē]
Orrego奥雷戈[ào léi gē]
Ortega奥尔特加[àor tè jiā]
Ortiz奥尔蒂斯[àor dì sī]
Oscar奥斯卡[ào sī kǎ]
Oseas奥塞亚斯[ào sài yà sī]
Osmundo奥斯孟多[ào sī mèng duō]
Osorio奥索里奥[ào suǒ lǐ ào]
Ossio奥西奥[ào xī ào]
Osvaldo奥斯瓦尔多[ào sī wǎr duō]
Oswaldo奥斯瓦尔多[ào sī wǎr duō]
Otón奥顿[ào dùn]
Ovidio奥维迪奥[ào wéi dí ào]
Pableras帕贝乐拉斯[pà bèi lè lā sī]
Pablo巴勃罗[bā bó luó]
Pacha帕茶[pà chá]
Paco帕科[pà kē]
Paloma帕罗马[pà luó mǎ]
Pamela帕梅拉[pà méi lā]
Paola宝拉[bǎo lā]
Patricia帕特里西娅[pà tè lǐ xī yà]
Patxi帕池[pà chí]
Pau帕务[pà wù]
Paula保拉[bǎo lā]
Paulo保洛[bǎo luò]
Paz帕斯[pà sī]
Pedro佩德罗[pèi dé luó]
Pepe佩佩[pèi pèi]
Percy珀西[pò xī]
Perla佩尔拉[pèir lā]
Peter彼得[bǐ dé]
Petra佩德拉[pèi dé lā]
Pilar皮拉尔[pí lār]
Pol波尔[bōr]
Ponce庞塞[páng sāi]
Presentacion普雷森塔松[pǔ léi sēn tǎ sōng]
Priscila普里西利亚[pǔ lǐ xī lì yà]
Puri普里[pǔ lǐ]
Queralt克拉尔特[kè lār tè]
Quim塞马[sāi mǎ]
Raf拉福[lā fú]
Rafael拉斐尔[lā fěir]
Ramiro拉米罗[lā mǐ luó]
Ramon拉蒙[lā méng]
Ramsey拉姆塞[lā mǔ sāi]
Randol兰多尔[lán duōr]
Raquel拉克尔[lā kèr]
Raul劳尔[láor]
Rebeca丽贝卡[lì bèi kǎ]
Regina雷希纳[léi xī nà]
Reinaldo雷纳尔多[léi nàr duō]
Remedios雷梅蒂噢斯[léi méi dì ō sī]
Remigio雷米希噢[léi mǐ xī ō]
Rene雷内[léi nèi]
Renzo伦索[lún suǒ]
Reyes雷耶斯[léi yē sī]
Ricardo里卡多[lǐ kǎ duō]
Rigoberto里戈韦托[lǐ gē wéi tuō]
Roberta罗伯塔[luó bó tǎ]
Roberto罗伯托[luó bó tuō]
Rocio罗希噢[luó xī ō]
Rodolfo鲁道夫[lǔ dào fū]
Rodrigo罗德里戈[luó dé lǐ gē]
Rogelio罗赫里噢[luó hè lǐ ō]
Roger罗赫尼[luó hè ní]
Roman罗曼[luó màn]
Romina罗米纳[luó mǐ nà]
Rosa洛沙[luò shā]
Rosario罗莎里噢[luó shā lǐ ō]
Rosendo罗森多[luó sēn duō]
Roxana罗克萨娜[luó kè sà nà]
Ruben鲁文[lǔ wén]
Rufo鲁福[lǔ fú]
Ruiman鲁伊曼[lǔ yī màn]
Ruth鲁思[lǔ sī]
Sabela萨韦拉[sà wéi lā]
Sabrina萨夫利娜[sà fū lì nà]
Salva萨尔瓦[sàr wǎ]
Salvador萨尔瓦多[sàr wǎ duō]
Sams萨姆斯[sà mǔ sī]
Samuel萨姆尔[sà mǔr]
Sandra赞德拉[zàn dé lā]
Santiago圣地亚哥[shèng dì yà gē]
Santos桑托斯[sāng tuō sī]
Sara萨拉[sà lā]
Sasha萨沙[sà shā]
Sebastian塞瓦斯蒂安[sāi wǎ sī dì ān]
Serafin塞拉芬[sāi lā fēn]
Sergio塞尔希噢[sāir xī ō]
Serrana塞拉娜[sāi lā nà]
Shalia莎里亚[shā lǐ yà]
Sharon莎伦[shā lún]
Shayaska沙雅斯卡[shā yǎ sī kǎ]
Sierra谢拉[xiè lā]
Silvia西尔维亚[xīr wéi yà]
Silvina西尔维纳[xīr wéi nà]
Simon西蒙[xī méng]
Sing辛格[xīn gé]
Sofia索菲娅[suǒ fēi yà]
Sol索尔[suǒr]
Soledad索雷达[suǒ léi dá]
Sonia索尼亚[suǒ ní yà]
Soraya索拉亚[suǒ lā yà]
Sue苏埃[sū āi]
Susana苏萨娜[sū sà nà]
Tácito塔西托[tǎ xī tuō]
Tadeo塔德奥[tǎ dé ào]
Tamara塔马拉[tǎ mǎ lā]
Tania达尼亚[dá ní yà]
Tatiana达蒂亚娜[dá dì yà nà]
Teja特哈[tè hā]
Tejada特哈达[tè hā dá]
Telémaco特莱马科[tè lái mǎ kē]
Telésforo特莱斯福罗[tè lái sī fú luó]
Tello特略[tè lüè]
Telmo特尔莫[tèr mò]
Temístocles特米斯托克莱斯[tè mǐ sī tuō kè lái sī]
Tenorio特诺里奥[tè nuò lǐ ào]
Teo特噢[tè ō]
Teodoro特奥多罗[tè ào duō luó]
Teodosio特奥多西奥[tè ào duō xī ào]
Teódulo特奥杜洛[tè ào dù luò]
Teófilo特奥菲洛[tè ào fēi luò]
Tere特雷[tè léi]
Terencio特伦西奥[tè lún xī ào]
Teresa特雷莎[tè léi shā]
Tertuliano特图利亚诺[tè tú lì yà nuò]
Terviño特雷维尼奥[tè léi wéi ní ào]
Thelma塞尔玛[sāir mǎ]
Tíbulo蒂武洛[dì wǔ luò]
Tiburcio蒂武西奥[dì wǔ xī ào]
Ticiano蒂西亚诺[dì xī yà nuò]
Timoteo蒂莫特奥[dì mò tè ào]
Tirso蒂尔索[dìr suǒ]
Tito蒂托[dì tuō]
Tobar托瓦尔[tuō wǎr]
Tobías托维亚斯[tuō wéi yà sī]
Toledo托莱多[tuō lái duō]
Tolomeo托洛梅奥[tuō luò méi ào]
Tomas托马斯[tuō mǎ sī]
Tomás托马斯[tuō mǎ sī]
Toni托尼[tuō ní]
Toranzo托兰索[tuō lán suǒ]
Torcuato托尔夸托[tuōr kuā tuō]
Toribio托里维奥[tuō lǐ wéi ào]
Toriello托列略[tuō liè lüè]
Torres托雷斯[tuō léi sī]
Trejos特雷霍斯[tè léi huò sī]
Trinidad特里尼达[tè lǐ ní dá]
Tristán特里斯坦[tè lǐ sī tǎn]
Tula图拉[tú lā]
Túpac图帕克[tú pà kè]
Ulises乌利塞斯[wū lì sài sī]
Ulpiano乌尔皮亚诺[wūr pí yà nuò]
Umberto翁贝尔托[wēng bèir tuō]
Unamuno乌纳穆诺[wū nà mù nuò]
Urbano乌尔瓦诺[wūr wǎ nuò]
Urco乌尔克[wūr kè]
Urías乌里亚斯[wū lǐ yà sī]
Uribe乌里维[wū lǐ wéi]
Uriel乌列尔[wū lièr]
Urquidi乌尔基迪[wūr jī dí]
Úrsula乌苏拉[wū sū lā]
Úrsula耳舒拉[ěr shū lā]
Usigli乌西格利[wū xī gé lì]
Valadés巴拉德斯[bā lā dé sī]
Valdés巴尔德斯[bār dé sī]
Valencia巴伦西亚[bā lún xī yà]
Valentín巴伦廷[bā lún tíng]
Valentín瓦伦廷[wǎ lún tíng]
Valentina巴伦蒂娜[bā lún dì nà]
Valenzuela巴伦苏埃拉[bā lún sū āi lā]
Valera巴莱拉[bā lái lā]
Valeria巴莱里亚[bā lái lǐ yà]
Valeriano巴莱里亚诺[bā lái lǐ yà nuò]
Valle巴列[bā liè]
Vallejo巴列霍[bā liè huò]
Vallejos巴列霍斯[bā liè huò sī]
Vanesa瓦内萨[wǎ nèi sà]
Vanina巴尼娜[bā ní nà]
Vargas巴尔加斯[bār jiā sī]
Vasconcelos巴斯孔塞洛斯[bā sī kǒng sài luò sī]
Vásquez巴斯克斯[bā sī kè sī]
Vassallo巴萨略[bā sà lüè]
Vega维加[wéi jiā]
Vegas维加斯[wéi jiā sī]
Velasco贝拉斯科[bèi lā sī kē]
Velásquez贝拉斯克斯[bèi lā sī kè sī]
Velilla贝利利亚[bèi lì lì yà]
Venancio贝南西奥[bèi nán xī ào]
Ventura本图拉[běn tú lā]
Venustiano贝努斯蒂亚诺[bèi nǔ sī dì yà nuò]
Veremundo贝雷孟多[bèi léi mèng duō]
Verena贝雷纳[bèi léi nà]
Verónica贝罗尼卡[bèi luó ní kǎ]
Vicente维森特[wéi sēn tè]
Víctor维克托[wéi kè tuō]
Victoria维多利亚[wéi duō lì yà]
Victorino维多里诺[wéi duō lǐ nuò]
Vicuña比库尼亚[bǐ kù ní yà]
Vidal比达尔[bǐ dár]
Vidales比达莱斯[bǐ dá lái sī]
Videla魏地拉[wèi dì lā]
Villa比利亚[bǐ lì yà]
Villalobos比利亚洛沃斯[bǐ lì yà luò wò sī]
Villareal比利亚雷亚尔[bǐ lì yà léi yàr]
Vincenzi文森西[wén sēn xī]
Violante比奥兰特[bǐ ào lán tè]
Virgilio比尔希略[bǐr xī lüè]
Virginia比希尼娅[bǐ xī ní yà]
Virginia比西尼娅[bǐ xī ní yà]
Viriato比里亚托[bǐ lǐ yà tuō]
Vitaliano比塔利亚诺[bǐ tǎ lì yà nuò]
Viviana比维亚娜[bǐ wéi yà nà]
Vizcaino比斯凯诺[bǐ sī kǎi nuò]
Vladimiro弗拉迪米罗[fú lā dí mǐ luó]
Waldo瓦尔多[wǎr duō]
Walter沃尔特[wòr tè]
Wálter瓦尔特[wǎr tè]
Wenceslao文塞斯劳[wén sài sī láo]
Wenceslao文策斯劳[wén cè sī láo]
William威廉[wēi lián]
William威廉安姆[wēi lián ān mǔ]
Wilson威尔孙[wēir sūn]
Wilson威尔逊[wēir xùn]
Wolfgang沃尔夫冈[wòr fū gāng]
Xenia泽尼亚[zé ní yà]
Ximena希梅纳[xī méi nà]
Ximena西梅娜[xī méi nà]
Yaiza雅伊萨[yǎ yī sà]
Yamila亚米拉[yà mǐ lā]
Yanina亚尼娜[yà ní nà]
Yáñez亚涅斯[yà niè sī]
Yessica耶斯卡[yē sī kǎ]
Yinner因内尔[yīn nèir]
Yolanda约兰达[yuē lán dá]
Young云戈[yún gē]
Yrama伊拉马[yī lā mǎ]
Yungue荣格[róng gé]
Yuri尤里[yóu lǐ]
Yvonne伊伯内[yī bó nèi]
Zacarías萨卡里亚斯[sà kǎ lǐ yà sī]
Zamora萨莫拉[sà mò lā]
Zapata萨帕塔[sà pà tǎ]
Zenaida塞奈达[sài nài dá]
Zenón塞农[sài nóng]
Zenón芝诺[zhī nuò]
Zepeda塞佩达[sài pèi dá]
Zoroastro索罗亚斯特罗[suǒ luó yà sī tè luó]
Zorrilla索里利亚[suǒ lǐ lì yà]
Zosa索萨[suǒ sà]
Zósimo索西莫[suǒ xī mò]
Zuloaga苏洛亚加[sū luò yà jiā]